คณาจารย์สังกัดสำนักวิชาฯและความเชี่ยวชาญ(เรียงตามลำดับตัวอักษร)


ข้าราชการสายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร
ความเชี่ยวชาญ
- สมรรถนะทางการพยาบาล
- Nursing Ethies
- Human resource management
- Policy Analysis
- Quality Improvement
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
ความเชี่ยวชาญ
- Orthopedics Nursing
- Surgical Nursing
- Trauma Care
- Research Instrument Development
- Risk Behaviors related to Motorcycle Accidents
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ
ความเชี่ยวชาญ
- Adult Health Nursing : Sleep
- Systematic review
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ
ความเชี่ยวชาญ
- การให้การปรึกษารายบุคคล ( Individual Counseling )
- การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ( Group Counseling )
- จิตบำบัดแบบกลุ่ม ( Group Psychotherapy )
- Dementia person and Caregiver
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
ความเชี่ยวชาญ
- Health care quality and health outcome measurement and management
- Health care finance and health care cost
- Nurse staffing and nursing manpower in related to health policy
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
ความเชี่ยวชาญ
- หัวใจและหลอดเลือด cardiology
- การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต critical care nursing
- ระบบหายใจ respiratory care
- Gerontological Nursing
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
ความเชี่ยวชาญ
- Nursing Education
- Media Development
- Health Promotion among Adolescents
- HIV/AIDS
- Infection Control
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี
ความเชี่ยวชาญ
- Organization and Human Resource Management
- Quality Management
- Policy and Outcomes
- Health Care System
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Nursing)
- Occupational Health
- Teaching and Learning
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์
ความเชี่ยวชาญ
- Cancer Prevention
- Health Promotion
- Preventive Health Behavior
- Women’s Cancer
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
ความเชี่ยวชาญ
- Nursing Management
- Statistical Analysis
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์
ความเชี่ยวชาญ
- Elder Abuse
- Elder Care
- Instrument Development
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
- การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
- การปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัย
- อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล
- การดูแลสุขภาพอนามัยแรงงานนอกระบบ/ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- การใช้เครื่องมือตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์
- Working Conditions Improvement
- Ergonomics
- Community Health Nursing
- Public Health
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ความเชี่ยวชาญ
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลชุมชน
- การใช้สารเสพติดในเยาวชน
- พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
- การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบคัดกรองโดยใช้ Denver II
- metacognition
- health promotion
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ
ความเชี่ยวชาญ
- Health Policy
- Nursing Administration
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลอายุรศาสตร์ : การพยาบาลผูู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Nursing)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ความเชี่ยวชาญ
- ระบาดวิทยา
- การพยาบาลด้านการควบคุการติดเชื้อ
- การพยาบาลพื้นฐาน
- การพยาบาลห้องผ่าตัด
- One Health/Global Health
- Patient and Personnel Safety
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์
ความเชี่ยวชาญ
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2553
- การพยาบาลแม่และเด็ก
- Family Health Care
- Breastfeeding
- Fatherhood
- Father Involvement
- Fear of childbirth
- Pregnancy with complication, High risk pregnancy
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing)
- การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic Illness)
- การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
- Palliative Care
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2554
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลแม่และเด็ก
- การพยาบาลสตรีวัยรุ่น
- การมีประจำเดือนในนักกีฬาสตรี
- Depression in postpartum mothers and fathers
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล
ความเชี่ยวชาญ
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก (APN in Pediatric Nursing) พ.ศ. 2554
- ผ่านการอบรมการปฏิบัติการขั้นสูง การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก) ปี 2550
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors
- ผ่านการอบรม NCAST certification year 2000
- การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล
- ผ่านการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Denver II ปี 2549
- Instrument Development
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด (Maternity and Newborn Nursing)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.สมพิศ อำไพ
ความเชี่ยวชาญ
- Midwifery
- Maternal and Newborn Nursing
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics Nursing)
- การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
- การพยาบาลผู้ใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
ความเชี่ยวชาญ
- การดูแลผู้มีปัญหาจากการใช้สุราและสารเสพติด
- สุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
- การวิจัยเชิงคุณภาพ
- ปรัชญาทางการพยาบาลศาสตร์
- ปรัชญาพุทธ และปรัชญาตะวันออก
- ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
- Digital Learning Innovation: E learning
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (APN in Psychiatric Nursing and Mental Health) พ.ศ.2561

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทผู้เกษียณอายุราชการ(ศ.)

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลจิตเวช (บุคคล ครอบครัวและชุมชนบำบัด)
- การปรับพฤติกรรมเพื่อการพยาบาลจิตเวช (โดยเฉพาะแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม)
- การให้การปรึกษาทางสุขภาพ
- การพยาบาลผู้ที่มีความซึมเศร้า หรือพยายามฆ่าตัวตาย
- Positive self-talk for mental health and psychiatric nursing.
- Health Counseling
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ความเชี่ยวชาญ
- การศึกษาพยาบาล (PBL)
- การวิจัยเชิงคุณภาพ (Geounled Theory)
- Health Promotion
- Spa and Wellness

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์
ความเชี่ยวชาญ
- Prevention of Noise Induced-hearing Loss
- Development of Primary Healthcare and Community Health Model
- Instrument Development
- การพยาบาลอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- Development of Primary Healthcare and Community Health Model
- Classroom Research: Blended Learning
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลในระยะคลอด
- Obstetrics Nursing
- Maternity Nursing
- Midwifery
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลศัลยศาสตร์
- Disaster Nursing
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ความเชี่ยวชาญ
- Depression Prevention
- Mental health promotion
- Child and Adolescents Psychiatric Nursing
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
ความเชี่ยวชาญ
- การบริหารทางการพยาบาล
- Nursing Informatics
- Human Resource Development
- Research Utilization
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ
ความเชี่ยวชาญ
- การทำวิจัยในคลินิก (Clinical Epidemiology)
- การออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกโดยใช้โปรแกรม STATA
- การพยาบาลแม่และเด็ก (Maternal and Child Nursing)
- Prenatal Care
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผูป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
- การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้ใหญ่
- Chronic illness
- Palliative care
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ
ความเชี่ยวชาญ
- Adult nursing
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อ
- Nursing Care for children with Respiratory Problem
- การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยแลลคัดกรองโดยใช้ Denver II
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
ความเชี่ยวชาญ
- Pediatric Nursing
- Chronic Illnesses among Children with Congenital Heart Disease, Neurological Epilepsy, Kidney Disease
- Research Instrument Development for School-age Children
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ
ความเชี่ยวชาญ
- เภสัชวิทยา
- การพยาบาลพื้นฐาน
- Antimicrobial Agent Use
- Infection Prevention and Control
- Readiness for Hospital Discharge
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
ความเชี่ยวชาญ
- การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
- Health Promotion and Risk Reduction
- การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nursing)
- APN การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พ.ศ. 2559
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
ความเชี่ยวชาญ
- การส่งเสริมการคลอดด้วยตนเอง ( Active birth)
- Female Reproductive Health
- Student Nurses and Nurses-Midwives’ Competencies
- Sexual Health in Pregnancy
- Health Promotion in Pregnancy
- Childbirth Preparation
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
ความเชี่ยวชาญ
- Community Health Nursing
- Neurophysiology
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม
ความเชี่ยวชาญ
- Neonatal Nursing
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก (APN in Pediatric Nursing) พ.ศ. 2554
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม
- การพยาบาลทางศัลยกรรม
- Early Mobilization of Critical Surgical Patients
- Recovery of Patients after Lung Surgery
- Discharge Planning of Breast Cancer Patients
- Readiness for Hospital Discharge of Surgical Patients
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
ความเชี่ยวชาญ
- HIV/AIDS: Prevention and care
- Biobehavioral Nursing
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2547
- Non Communicable Disease: Prevention and Care
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลในระยะคลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวด
- การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ด้านศัลยกรรมทั่วไป
- การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
- การพยาบาลด้านวิสัญญีวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์
ความเชี่ยวชาญ
- Community Health Nursing
- SPSS
- การรักษาโรคเบื้องต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์
ความเชี่ยวชาญ
- การส่งเสริมสุขภาพจิต
- การพยาบาลจิตเวช
- การให้การปรึกษา
- สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- ความเข้มแข็งอดทน
- ภาวะซึมเศร้า
- Mindfulness Training Program
- Cognitive –Behavioral Therapy
- โปรแกรมการฝึกสติและปัญญา
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลอาชีวอนามัย
- การส่งเสริมสุขภาพคนทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข
ความเชี่ยวชาญ
- Surgical Nursing
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
ความเชี่ยวชาญ
- อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- จิตวิทยาอาชีวอนามัย
- ระบาดวิทยาด้านอาชีวอนามัย
- การยศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
- Pediatric Oncology
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
ความเชี่ยวชาญ
- Cognitive Behavior Therapy (CBT) for mental health and psychiatric nursing
- Problem Solving Therapy (PST) for mental health and psychiatric nursing
- สุขภาพจิตและการพยาบาล ผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ผู้ติดยาเสพติด
- Online course development
- การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
- การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์
- การพัฒนาทักษะชีวิต
- Promotion and prevention for mental health problem
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (APN in Psychiatric Nursing and Mental Health) พ.ศ.2561
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล
ความเชี่ยวชาญ
- Interpersonal comunication, การพัฒนา Self -Esteem
- Counseling, การดูแลเด็กและวัยรุ่นกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กถูกทอดทิ้ง, เยาวชนในสถานสงเคราะห์
- Neglected, delinquent or at-risk youth
- Depression in adolescents
- Computerized cognitive behavioral therapy
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลในระยะคลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.สุวิท อินทอง
ความเชี่ยวชาญ
- การพัฒนาบุคคลและองค์กร
- การให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
ความเชี่ยวชาญ
- Occupational Health Nursing: Workplace Health Promotion & Occupational Health Risk Reduction
- Advance Health Assessment
- Primary Medical Care
- Community Health Nursing
- Action Research and Participatory Action Research
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย
ความเชี่ยวชาญ
- การอภิบาลทารกแรกเกิด
- การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
- การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
- การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบคัดกรองโดยใช้ Denver II
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ความเชี่ยวชาญ
- การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา (Facilitating Student in Learning) - Critical Thinking, Self-directed Learning
- การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
- Critical Thinking
- Self-directed Learning
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
- การพยาบาลสตรี
- ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
- Birth defects and fetal/newborn development
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
ความเชี่ยวชาญ
- เภสัชวิทยา
- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
- การพยาบาลอายุรศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลทารกแรกเกิดและทารกที่มีภาวะเสี่ยง
- พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.เดชา ทำดี
ความเชี่ยวชาญ
- Health Care System
- Primary Health Care
- Community Health management and intervention
- One Health
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์
ความเชี่ยวชาญ
- การจัดการความเจ็บปวด
- การจัดการแผลกดทับ
- การจัดการเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
- การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลแม่และเด็ก
- อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
- APN การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการผดุงครรภ์ พ.ศ.2559
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
ความเชี่ยวชาญ
- Child Development
- Child Health Promotion
- Infection Control
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ความเชี่ยวชาญ
- Evidence Based Practice & Systematic review for health science research
- การวิจัยเชิงคุณภาพทางสุขภาพ/Qualitative Health Research
- การส่งเสริมทักษะในการดูแล สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช/caregiving skills for family caregivers
- การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน /Psychiatric Family Caregiving
- การให้การปรึกษาทางสุขภาพ / Health Counselling
- การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต (APN in Psychiatric Nursing and Mental Health) พ.ศ.2546
- การดูแลเด็กออทิสติก และผู้ดูแล/Caring for Autistic Child and Caregivers
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู
ความเชี่ยวชาญ
- Adult nursing
- Gerontological nursing
- HIV/AIDS and Human rights
- Palliative care and End of life care
- Mixed methods research
- End Stage Renal disease
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
ความเชี่ยวชาญ
- การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection control)
- การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ (quality indicator development)
- Statisitcal analysis for health and nursing research
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
ความเชี่ยวชาญ
- Community Health Nurse
- HIV/AIDS
- Sexual and Reproductive Health (SRH) Promotion in Adolescents
- Innovation
- อนามัยโรงเรียน
- Home Health Care
- Health Care System
- Family Health
- การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
- community health nursing
- Family Health
- การพัฒนาชุมชน
- การรักษาโรคเบื้องต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล
ความเชี่ยวชาญ
- nursing administration
- health promotion, and health promotion in higher education (healthy faculty, healthy university)
- ethics and law related to nursing and midwifery
- qualitative research approach (ethnography)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ความเชี่ยวชาญ
- Health Care System
- Nursing Administration
- Nurse and Patient Outcomes
- Work environment, Nurse Staffing
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลอายุรศาสตร์
- การพยาบาลเด็กวัยรุ่นและครอบครัว
- Gender & sexuality in adolescents
- HIV/AIDS Prevention and care in adolescents
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ความเชี่ยวชาญ
- โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
- ระบาดวิทยา
- Epidemiology
- Tuberculosis
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ความเชี่ยวชาญ
- การบริหารการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ
- การจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล
- การวางแผนด้านกำลังคน
- Health care policy Nursing Ethics
- Policy and Outcomes
- Quality Management
- การจัดการกับความขัดแย้ง ความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะอยู่ในงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.กมลชนก เขตต์วัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.กาญจณีย์ สุมัชยา
ความเชี่ยวชาญ
- Early Childhood and Parents in Community
- Children with Congenital Heart Disease
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.กาญจนา ธานะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลผู้สูงอายุ
- การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
- การพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
ความเชี่ยวชาญ
- Public Health
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา
ความเชี่ยวชาญ
- Nursing Practice for the Elderly
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ณัฐพร ออนตะไคร้
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดวงเดือน บุดดา
ความเชี่ยวชาญ
- Non Communicable Disease: Hypertension
- Community Health
- Family Health
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ
ความเชี่ยวชาญ
- Neonatal Nursing
- Child Development
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.นิศาชล รักสกุล
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลในระยะคลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ภทพร บวรทิพย์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.มนัสวี ขนอม
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.รังสิมา โตสงวน
ความเชี่ยวชาญ
- Community Health
- Community Capacity Building
- Chronic Disease Prevention
- เวชปฏิบัติทางตา(Eye Practitioner)
- Geriatric Health
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลศัลยศาสตร์
- การพยาบาลผู้ใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ลลิดา นพคุณ
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลศัลยศาสตร์ (Surgical nursing)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ลวิตรา เขียวคำ
ความเชี่ยวชาญ
- Sexually Transmitted Infections
- Pregnancy Prevention
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.วชิระ สุริยะวงค์
ความเชี่ยวชาญ
- Risky Behaviour in Adolescents
- Safety Practice in Workers
- Health Care System
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.วรรณิตา สอนกองแดง
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.วราพร สุนทร
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลในระยะคลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.สุวิมล ดรุณรัศมี
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.อภิชาติ กาศโอสถ
ความเชี่ยวชาญ
- Orthopedic nursing
- Surgical nursing (Chest, GI, urology)
- Emergency care
- Management for hospital accreditation

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนาตยา ยาก๋อง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(อ.ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง
ความเชี่ยวชาญ
- การพยาบาลในระยะคลอด
- การพยาบาลทารกแรกเกิดทันที
- Obstetrics Nursing
- Neonatal Nursing
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
ความเชี่ยวชาญ
- หนังสืออนุมัติ: การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (APPMHN) จากสภาการพยาบาล ปี 2556
- วุฒิบัตร: การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จากสภาการพยาบาล ปี2546
- การบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช ในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและเป็นโรคซึมเศร้า(Depression and Depressive Disorders)
- การส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ด้านความเข้มแข็งอดทน (Hardiness)
- ด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้มีปัญหาการเจ็บป่วยทางกาย(psychosocial intervention )
- การเป็นที่ปรึกษาด้านการดูและผู้ป่วยป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต(Liaison Psychiatric Nursing)
- การป้องกันการฆ่าตัวตาย ( Prevention suicide )
- Psychiatry
- การบำบัดทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์
ความเชี่ยวชาญ
- Surgical Nursing
- Cardiovascular Nursing
- Neurological Nursing
- Traumatology
- Stress Management