KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  
KQI ฐานข้อมูลสำหรับใช้ประกอบ KQI/KPIs คณะพยาบาลศาสตร์ แบบ Real Time
สำหรับการประเมิณคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

สัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์

สังกัด ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์318.8743.8637.516100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช11077022010100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน114.3571.4114.37100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์213.3960426.715100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข15.6316.7950527.818100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา42073594520100
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์16.7426.7533.3533.315100
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล11022066011010100
รวมทั้งหมด10.921.820185549.53329.7111100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
  ศาสตราจารย์ 2.8 %
  รองศาสตราจารย์ 18 %
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 49.5 %
  อาจารย์ 29.7 %

หมายเหตุ : จำนวนอาจารย์ หมายถึงจำนวนบุคลากรที่เป็น ข้าราชการสายวิชาการ และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th