KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

   สารสนเทศ
หลักสูตร/สาขาวิชา
จำนวนนักศึกษา
สถาบันสมทบ  สารสนเทศการเรียนการสอน หน้าแรก แนะนำ  
  การจัดการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความมีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาเป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน จึงใช้วิธีการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางและจัดให้เรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้คณะหรือภาควิชาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงต้องให้บริการเปิดสอนกระบวนวิชาแก่นักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะ

การจัดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีที่ 1 นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ฯลฯ
ปีที่ 2 นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานวิชาชีพซึ่งเป็นวิชาพรีคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์ และวิชาพื้นฐานที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนเริ่มฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
ปีที่ 3 – 4 นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการพยาบาล นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและในชุมชน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ในการฝึกปฎิบัติงานนอกสถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดรถรับ – ส่ง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
ปีที่ 1 นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปและกระบวนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
ปีที่ 2 นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีที่ 3 และ 4


หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และมีความชำนาญในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับแหล่งความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และเป็นผู้นำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติระดับดุษฎีบัณฑิตได้ดำเนินการดังนี้
ปีที่ 1 นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะฯ ได้เชิญอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศมาร่วมสอนทุกปีการศึกษา
ปีที่ 2 นักศึกษาไปศึกษาและพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ
ปีที่ 3 นักศึกษากลับมาเก็บข้อมูลและเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ที่คณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของทุกระดับ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น
1. Center of Excellence in Nursing Education
2. The Thailand Center for Evidence Based in Nursing and Midwifery
3. Center of Excellence in Elderly Care
4. ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล
5. ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก

 
ข้อมูลความถูกต้องของสารสนเทศการเรียนการสอนทั้งหมดจาก...งานบริการการศึกษา โทร.35025
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
ระบบนี้ พัฒนา/จัดทำโดย ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
www.nurse.cmu.ac.th