KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]
KQI ฐานข้อมูล KPIs คณะพยาบาลศาสตร์ แบบ Real Time
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ 56 ดัชนี
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

สำหรับการพิมพ์หน้านี้แนะนำเว็บหน้านี้

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (KPIs : Key Perfomance Indicators)

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และการดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
3.82
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 57.58
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 28.03
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9(มช.)
ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา
3.17
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10(มช)
ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรต่อจำนวนที่รับเข้า
ร้อยละ 92.15
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับ 3.94
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 23.71
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14
การพัฒนาคณาจารย์
5.02
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
72,007.95 บาท
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 33.27
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 24.06
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ร้อยละ 5.08
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8
ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ร้อยละ 52.63
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่  6.1
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ 4
ขึ้นบน

ข้อมูลเพิ่มเติม      

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th