KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

   คู่มือการบริหารงบฯ
คู่มือบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555
คู่มือบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554

   ระบบบัญชี 3 มิติ
ความเป็นมา


  สารสนเทศงบประมาณ หน้าแรก แนะนำ  

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 เห็นชอบในหลักการเรื่องการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยจะใช้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ และการที่จะสามารถหาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีราชการที่ใช้เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) มาเป็นเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Basis) ซึ่งเป็นระบบบัญชีตามมาตราฐานสากล อีกทั้งทบวงมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีต้นแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐนำมาประยุกต์ใช้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงลงนามข้อตกลงกับทางทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2544 เพื่อรับเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่จะนำต้นแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ มาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นจึงมีการทำงานขึ้นภายใต้ทีมงานที่มาจากบุคลากรจากคณะฯต่างๆในมหาวิทยาลัยในชื่อที่ว่า ”ทีมงานพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ” คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งบุคลากรจากงานคลังและพัสดุ คือนางกรอนคำ มโนดมผล เข้าร่วมทีมงานพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ และจากความร่วมมือ อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถและทุ่มเทการทำงานของทีมงานพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ จนเป็นผลให้การพัฒนาระบบฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถปฏิบัติงานตามระบบบัญชี 3 มิติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา
เพื่อเป็นการรองรับระบบบัญชี 3 มิติ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการสนับสนุนให้ฝึกฝนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับการใช้งานในระบบบัญชี 3 มิติ และเริ่มต้นทำงานในระบบบัญชี 3 มิติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 โดยบุคลากรงานคลังและพัสดุทุกคนได้ให้ความร่วมมือ ทุ่มเท เสียสละเวลาทำงาน จนทำให้การทำงานในระบบบัญชี 3 มิติ ของคณะฯมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ งานคลังและพัสดุได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบฯ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ วันที่ 2 มิถุนายน 2547 จากผลการประชุมฯ ดังกล่าวมีผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆในระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อความเหมาะสมและการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นไป
ปัจจุบันงานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ 2 ระบบ คือ ระบบบัญชี 3 มิติ http://cmufin1.chiangmai.ac.th:8000 และ ระบบสารสนเทศของงานคลังและพัสด
สามารถเข้าดูทั้ง 2 ระบบได้ที่งานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลความถูกต้องของสารสนเทศงบประมาณทั้งหมดจาก...งานนโยบายและแผน โทร.36011
E-Mail : knat.13@chiangmai.ac.th
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
ระบบนี้ พัฒนา/จัดทำโดย ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
www.nurse.cmu.ac.th