ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า
Username:
Password:
Login
 
ข้อแนะนำ
1) กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง Username หากไม่ทราบให้
คลิกที่นี่เพื่อค้นหา
2) กรอกวันเกิดในช่อง Password ในรูปแบบ DDMMYYYY ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกราคม 2540 ให้กรอกเป็น 01012540
3) หากใช้วันเกิดเป็น Password ไม่ได้ ให้ใช้รหัสนักศึกษา
4) หากใช้วันเกิด หรือรหัสนักศึกษา เป็น Password ไม่ได้ ให้กรอกเป็น 01010100

** ท่านสามารถแก้ไข Username และ Password ของตนเองได้หลังจาก Login แล้ว

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: foncmu.alumni@gmail.com

โทร: 053-935029
แฟกซ์: 053-935029

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ
     บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากทุกหลักสูตรและทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มีจำนวนรวมทั้งสิ้นถึง 9,376 คน ในจำนวนศิษย์เก่าเหล่านี้มีหลายคนที่ได้รับรางวัล ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ จำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังรายนามต่อไปนี้
  รางวัลพยาบาลดีเด่นจากสภาการพยาบาล
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
รางวัลที่ได้รับ
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1นายเดชา ทำดีDN25รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 25622562
2นางสาวเจียรนัย นุชเกษม(โพธิ์ไทรย์)DN4รางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขา เกียรติคุณ ประจำปี 25622562
3นางสาวอัจฉรา สุคนธสรรพ์DN12รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล (ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล)2561
4นางฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล (ประเภทอาจารย์พยาบาล)2561
5นางสาวอารีวรรณ มาลัยวรรณ(กลั่นกลิ่น)SN12สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล2555
6นางภัคพร กอบพึ่งตน สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาลระดับตติยภูมิ2555
7นางจันทิรา ภาวิไล รางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ2555
8นางสาวอุบล นิวัติชัย(ดิตต์ศรี)SN2รางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ2555
9รศ.ดร.ดวงฤดี จำรูญรัตน์(ลาศุขะ)SN12รางวัลพยาบาลดีเด่น จากสภาการพยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาล (อาจารย์พยาบาล) ประจำปี 25542554
10นางสุธิศา อารยพิทยา(ล่ามช้าง)DN13พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล2553
11นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณSN9พยาบาลดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น2551
12นายอดิศักดิ์ ศรีจาPN20พยาบาลดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น2551
13รศ.อุดมรัตน์ ลิมปนเวทยานนท์(สงวนศิริธรรม)SN7พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล2551
14นางกัญญารัตน์ ผึ่งบรรหารDN24พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาลประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับตติยภูมิ2550
15รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตาSN13พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล 2548
16รศ.ดร.ศิริพร ประทักษิธร(ขัมภลิขิต)DN5พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล2548
17ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล2547
18รศ.นันทา ภู่วิจิตร(เล็กสวัสดิ์)SN6พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล2547
19ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล2547
20รศ.อุดมรัตน์ ลิมปนเวทยานนท์(สงวนศิริธรรม)SN7รางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ2546
21รศ.วิลาวัณย์ วงค์สุวรรณ(เสนารัตน์)SN3พยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ2545
22ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้มDN12พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล 2545
23นางลำเนาว์ เรืองยศDN11พยาบาลดีเด่นสาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล2544
24นางสาวเกษณา แซ่ล้อDN12พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการการศึกษา 2542
25รศ.ดรดวงวดี ทองอร่าม(สังโขบล)DN1พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล2535
  นักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1นายพรชัย อ่อนสด 2562
2นางสาวดาราวรรณ กลางวาลวงศ์DN202562
3นางสาวเจียรนัย นุชเกษม(โพธิ์ไทรย์)DN42560
4นางสาวดวงใจ แก้วปราณีตSN82550
5อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อนSN72549
6ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN72548
7ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN72547
8อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงศ์โสภา(วงษ์ขมทอง)DN62545
9รศ.ดร.ศิริพร ประทักษิธร(ขัมภลิขิต)DN52541
10รศ.วิลาวัณย์ วงค์สุวรรณ(เสนารัตน์)SN32538
11รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาตSN32537
12รศ.ดรดวงวดี ทองอร่าม(สังโขบล)DN12526
  รางวัลจากการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
รางวัลที่ได้รับ
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
No data to display
  ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1นางสาวอัจฉรา สุคนธสรรพ์DN122562
2รศ.อุดมรัตน์ ลิมปนเวทยานนท์(สงวนศิริธรรม)SN72561
3รศ.ฉวีวรรณ จันทร์เอี่ยม(ธงชัย)SN72560
4นางสาวเรมวล วงศ์สาม(นันทศุภวัฒน์)DN22557
5นางสาวกรรณิการ์ กัมพุกุล(พงษ์สนิท)DN12554
6รศ.ดร.อาภรณ์ แจ่มแจ้ง(เชื้อประไพศิลป์)DN42553
7รศ.ดรุณี นาคเสวตร(ชุณหวัต)SN42552
8รศ.ดร.พูลสุข ถิรารักษ์(หิงคานนท์)SN92551
9นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณSN92550
10อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อนSN72549
11ผศ.ดร.พวงพยอม การภิญโญ(ปัญญา)SN52547
12นางสาววีณา สุขสุภา(ชินวัตร)SN112546
13รศ.ประยงค์ ลิ้มตระกูลSN22545
14นางประภัสสร วีระวานิช(พงศ์พันธุ์พิศาล)SN112544
15อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงศ์โสภา(วงษ์ขมทอง)DN62543
16รศ.ดร.ศิริพร ประทักษิธร(ขัมภลิขิต)DN52541
17นางสาวจันทร์ศิริ วาทหงษ์DN142540
18นายบุญชู วรรณฤทธิ์PN12539
  ศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสุขดีเด่น สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1รศ.ชลอศรี จันทร์ประชุม(แดงเปี่ยม)SN62544
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานข้าราชการพลเรือน กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1นางสาวลัดดา แสนสีหา 2562
2นางสาวผาสุข แก้วเจริญตา 2560
3นางสาวนพมาศ (อุตะมะ) 2560
4นางถนิมนันท์ ปันล้อมDN412560
5นางสาวสิริพร ตันบุตรDN122560
6นางสาวอารีวรรณ มาลัยวรรณ(กลั่นกลิ่น)SN122555
7อาจารย์กรุณา แดงสุวรรณ 2551
8นางลำเนาว์ เรืองยศDN112544
9นายวีรชาติ ชูฤทธิ์DN202543
10นายประหยัด กาวิชัยPN132543
11นางสาวนิภา ภู่ปะวะโรทัยSN132539
12นางพรสวรรค์ สิงห์อุไร(ชูศักดิ์สกุลวิบูล)DN182537
  รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
รางวัลที่ได้รับ
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้มDN12 2560
2นางสาวอารีวรรณ มาลัยวรรณ(กลั่นกลิ่น)SN12รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 25562556
3ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ2554
4นางสุธิศา อารยพิทยา(ล่ามช้าง)DN13รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ ช้างทองคำ ” อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 25542554
5รศ.วิลาวัณย์ วงค์สุวรรณ(เสนารัตน์)SN3อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ2552
6รศ.นันทา ภู่วิจิตร(เล็กสวัสดิ์)SN6อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ2548
  รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของศิษย์เก่า
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
รางวัลที่ได้รับ
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1นางสาวจงกลณี จันทรศิริDN13Clinical Nursing Instructor Award 2019 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2562
2นางสาวจงกลณี จันทรศิริDN13รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการประจำปี 25622562
3นางสาวอารีวรรณ มาลัยวรรณ(กลั่นกลิ่น)SN12รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการศึกษาพยาบาล(อาจารย์พยาบาล) ประจำปี25572557
4รศ.ดร.พูลสุข ถิรารักษ์(หิงคานนท์)SN9รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 25572557
5รศ.ดร.ดวงฤดี จำรูญรัตน์(ลาศุขะ)SN12รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการศึกษาพยาบาล(อาจารย์พยาบาล) ประจำปี25562556
6นางสาวสุดรัก ประกอบเที่ยง(พิละกันทา)DN22รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท) ประจำปี2555 ด้าน การบริการดีเด่น2555
7นางสาวเรมวล วงศ์สาม(นันทศุภวัฒน์)DN2เกียรติบัตร "คนดีศรีส่วนบุญ" ประจำปี 2555 จากสมาคมศิย์เก่าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน2555
8ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7ได้รับการคัดเลือกจาก Sigma Theta Tau International (STTI) Honor Society of Nursing ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลหอเกียรติยศพยาบาลนักวิจัยระหว่างประเทศ (International Nurse Researcher Hall of Fame) ประจำปี 20112554
9ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ปี คนดีศรีพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.2553
10ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “ The UAB School of Nursing’s Visionary Leader ” เนื่องในโอกาส 60th Anniversary Celebration ของ School of Nursing ,The University of Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 25532553
11รศ.วิลาวัณย์ วงค์สุวรรณ(เสนารัตน์)SN3อดีตคณบดีและอาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 ปอมท. เรื่อง “ การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน ” วันที่ 2 กันยายน 25532552
12นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณSN9รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภท ผู้บริหารโรงพยาบาลด้านการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย2552
13นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณSN9รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท) ประจำปี2551 ด้าน บริหารดีเด่น2551
14นางวนิดา เทพจันทร์DN16รางวัลพยาบาลวิชาชีพดีเด่น สาขากุมารเวชกรรม ประจำปี 2551 จากโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร2551
15นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมศรDN37ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2551 และตำแหน่ง Miss Think Positive จากการประกวดนางสาวไทยประจำปี 25512551
16รศ.ดร.อาภรณ์ แจ่มแจ้ง(เชื้อประไพศิลป์)DN4รางวัลผู้บริการการพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2550 สาขาเกียรติคุณ2550
17รศ.อุดมรัตน์ ลิมปนเวทยานนท์(สงวนศิริธรรม)SN7รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย2549
18รศ.ดร.อาภรณ์ แจ่มแจ้ง(เชื้อประไพศิลป์)DN4รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2545
19รศ.ดร.อาภรณ์ แจ่มแจ้ง(เชื้อประไพศิลป์)DN4สตรีตัวอย่างแห่งปี 2545 สาขาส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2545
20ผศ.พัชรียา ไชยลังกาSN12รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและเสียสละ สาขาพยาบาล สโมสรโรตารีคอหงส์ ภาค 3330 โรตารีสากล ประเทศไทย2544
21ผศ.วีนัส รุจิวราภรณ์(ปัทมภาสพงษ์)DN1รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร2544
22ผศ.วีนัส รุจิวราภรณ์(ปัทมภาสพงษ์)DN1ข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร2544
23อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงศ์โสภา(วงษ์ขมทอง)DN6รางวัลสตรีตัวอย่างประจำปี 2542 สาขาการศึกษา โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย2542
24นางสาวจันทร์ศิริ วาทหงษ์DN14ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2542 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2542
25ผศ.พัชรียา ไชยลังกาSN12รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2541
26รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาตSN3รางวัลศิษย์เก่ามีผลงานดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2541 สาขานักวิชาการด้านพยาบาล2541
27รศ.ดรุณี นาคเสวตร(ชุณหวัต)SN4รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล2540
28ผศ.พัชรียา ไชยลังกาSN12รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2540
29นางสาวจันทร์ศิริ วาทหงษ์DN14โล่ห์เกียรตคุณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากนายกรัฐมนตรี2539
30ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7Phi Kappa Phi (Honor Society) for Academic Excellence, University of Alabama at Birmingham (UAB), School of Nursing, USA.2536
31ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7Phi ฺBeta Delta (Honor Society for International Scholars) Beta Nu Chapter, University of Alabama at Birmingham (UAB), School of Nursing, USA.2536
  รางวัลอื่นๆ
ลำดับที่
รายชื่อ
รุ่น/สาขา
รางวัลที่ได้รับ
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
1นายพรชัย อ่อนสด รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล2563
2ผศ.ดร.นันทพร ภัยสูญสิ้น(แสนศิริพันธ์)DN20รางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ 2563
3นายสุวิท อินทองDN22รางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ 2563
4ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2562   2562
5นางสาวจงกลณี จันทรศิริDN13รางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ประจำปี 25622562
6นายสุวิท อินทองDN22รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด 2562 จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2562
7ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลศรีสังวาลย์ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายประจำปี 25622562
8นางสาวนัทธมน วุทธานนท์ รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน2562
9นางสาวอัจฉรา สุคนธสรรพ์DN12โล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านการวิจัยทางการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2562
10นางสาวอัจฉรา สุคนธสรรพ์DN12รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี2562
11นายเดชา ทำดีDN25รางวัลพยาบาลผู้กระทำความดีในโครงการธนาคารความดี คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล2562
12นายเดชา ทำดีDN25รางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562 เนื่องในงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด "Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน" จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)2562
13นางสาวอารีวรรณ มาลัยวรรณ(กลั่นกลิ่น)SN12รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2562
14รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตาSN13 รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2562
15ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ จาก เครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 25622562
16นายบำเหน็จ แสงรัตน์DN31รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 25612561
17ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้มDN12รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2561 2561
18ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัล 2018 Distinguished Alumni Award จาก University of Alabama at Birmingham (UAB) School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา 2561
19ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ ในพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 25612561
20นางสาวผกาพันธ์ วุฒิลักษณ์ รางวัลพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น สาขาวิชาการพยาบาล (สถาบันการศึกษา) ประจำปี 2561 จากสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย2561
21นางสาวหรรษา พยอมยงค์DN19โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 ประเภทผู้ที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2561
22รศ.วิลาวัณย์ วงค์สุวรรณ(เสนารัตน์)SN3รางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำปี 25612561
23ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้มDN12รางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย2560
24ผศ.ดร.นันทพร ภัยสูญสิ้น(แสนศิริพันธ์)DN20รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย2560
25นางสาวสายฝน เอกวรางกูร รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ลบ2560
26ผศ.ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์DN18รางวัลด้านนวัตกรรมการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน MOOC ในโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน2560
27นางสาวหรรษา พยอมยงค์DN19รางวัลพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น สาขาวิชาการพยาบาล (สถาบันการศึกษา) สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ประจำปี 25602560
28นางสาวหรรษา เทียนทองDN14International TARA Award โดยการเสนอชื่อจาก ชมรม Palliative Care แห่งประเทศไทย2560
29ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้มDN12รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)2560
30นางสาวกรรณิการ์ กันธะรักษาSN12รางวัลอาจารย์ต้นแบบ จากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)2559
31ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลกองทุนอธิการบดี กลุ่มผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2559
32นางพรวิภา ยาสมุทร์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่รางวัลคนดี ศรีสาธารณสุข2559
33นางพรวิภา ยาสมุทร์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่รางวัลชนะเลิศ EACC Excellence Award 20152559
34นางพรวิภา ยาสมุทร์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประเภท Meta R2R2559
35ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7โล่ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เชี่ยวชาญพิเศษ)2557
36ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7Fellow of American Academy of Nursing (FAAN) จาก American Academy of Nursing, USA.2556
37ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลเชิดชูเกียรติ "50 ปี 50 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ2554
38ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 25532553
39ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7Certificate of Appreciation for International Leadership, University of Washington, Seattle, USA.2551
40ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาพร(คุณาวิกติกุล)DN7Carter Award of Alabama Association Women in Education (AAWE), USA.2536